(beweeg met je muis over de vlakken)

Kwaliteit van zorg: liefdevolle & vakbekwame zorg

• Kwaliteitsplan met verbeterparagraaf per locatie
• Leren en  verbeteren (verbeteren analyse audits, tevredenheidsmetingen, MIC, MIM)
• Maximale zeggenschap bij cliënt/naaste (iPVB: Hoogstpersoonlijke zorg!)
• Meer  aandacht voor basiskwaliteit (plug & play)
• Uitrol beleid valpreventie, medicatieveiligheid
• Voorbereiden op Wet zorg & dwang

De juiste zorg op de juiste plek

• Clientreizen: vloeiend verloop van eerste contact tot warm welkom en persoonsgerichte zorg
• Klantadvies wordt Veluws Ouderen Steunpunt (VOS): dé vraagbaak voor de regio!
• Samenwerking met huisartsen verstevigen (consulten i.s.m. SO)
• Inspelen op veranderende zorgwensen ouderen
• Actieve, warme rol in ‘Eén tegen eenzaamheid’

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers: het grootste kapitaal van de Zorggroep 

• Tijdig de juiste medewerker op de juiste plaats (Planning)
• Onderscheidende arbeidsmarktcampagne
• Inzet van ‘sfeermakers’
• Behouden van medewerkers, door inzetten op vitale, gezonde medewerkers die zich gekend en gehoord voelen en door vakmanschap en scholing
centraal te zetten
• Een goed en passend vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Aan de slag!

We hebben in 2019 weer veel te doen met elkaar 
en met onze externe partners. Maar nu met meer
financiële ruimte! En daardoor hopelijk minder
werkdruk en meer werkplezier. Dan komen we
tot mooie resultaten. Ten gunste van onze cliënten,
voor wie we het immers allemaal doen!

Leiderschap dat de richting aangeeft

• Coachen en ondersteunen van de teams naar meer zorgondernemerschap
• Nieuwe gesprekkencyclus en nieuwe gedragscode
• Opleidingstraject en MD-traject voor managers die willen doorgroeien
• Ontmoeten: meer verbinding en uitwisseling medewerkers en management

Huis op orde

• Systemen ondersteunen de ontwikkelingen in de zorg en markt
• Goede managementinformatie die ons ondersteunt om de zorg
en de bedrijfsvoering te verbeteren
• Heldere kosten/batenanalyse vormt basis van wat we doen

Duurzaamheid 

• Duurzaamheid verankeren in onze strategie, start  “duurzaamheidswerkgroep” en uitvoeren duurzaamheidsagenda
• Verspilling tegengaan
• Verantwoord omgaan met (medisch) afval
• Energieneutraal (ver)bouwen en levensbestendig wonen
• Duurzaam personeelsbeleid
• Duurzame voeding>

Technologische innovatie

• Inzet technologische innovaties die helpen de zorg- en dienstverlening  beter, leuker, efficiënter of eenvoudiger te maken
• Ontwikkeling langetermijnvisie met nadruk op de menselijke maat