Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het Advies- en behandelcentrum is specialist in behandeling en advisering van kwetsbare ouderen in de regio Noordwest-Veluwe bij wie sprake is van co-morbiditeit en bij wie een multidisciplinaire aanpak van meerwaarde is.

Voor ouderen  in een van onze verpleeghuizen
Alle bewoners die in een verpleeghuis van de Zorggroep wonen, kunnen behandeling krijgen van het Advies- en behandelcentrum.
Voor opname in het verpleeghuis is een WLZ-indicatie nodig (afgegeven door CIZ). Onze specialisten ouderengeneeskunde kunnen adviseren welke indicatie-aanvraag passend kan zijn. Voor bewoners van de verpleeghuizen bieden we alle gebruikelijke soorten behandeling en begeleiding, zoals diëtetiek, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en/of bewegingsagogie, muziektherapie, (GZ-)psychologie en geestelijke verzorging, in het algemeen onder regie van een specialist ouderengeneeskunde of andere arts of physician assistant.

Voor ouderen in een van onze verzorgingshuizen
De behandelaren van het Advies- en behandelcentrum bieden ook zorg in de 1e lijn. Dit geldt voor de specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.  
Huisartsen/verwijzers kunnen via Zorgdomein naar
een van deze behandelaren verwijzen.
Vragen? Neem contact op met het medisch secretariaat
: 088-0563401/medisch.secretariaat@znwv.nl 

Voor thuiswonenden ouderen
Huisartsen/verwijzers kunnen via Zorgdomein verwijzen naar bepaalde behandelaren van het Advies- en behandelcentrum (ABC). Bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, logopedist of (GZ-)psycholoog. Naast behandeling thuis behoren ook teleconsultatie of digitale consulten tot de mogelijkheden.

Geriatrische revalidatiezorg
Ouderen die revalidatiezorg nodig hebben kunnen terecht in reactiveringscentrum Klimop, een samenwerkingsverband van de Zorggroep en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De behandelaren van het Advies- en behandelcentrum (ABC) zijn ook bij Klimop betrokken. Meer info vindt u op de website van Reactiveringscentrum Klimop

Telefoon: 088 – 056 30 00
E-mail: servicebureau@znwv.nl Bereikbaar op werkdagen:
tussen 8.30-17.00 uur

Disciplines Advies- en behandelcentrum

Hieronder ziet u welke disciplines in het Advies- en behandelcentrum zijn vertegenwoordigd.
Klik op ‘meer informatie’  voor een toelichting van hun expertise.

Artsen

De specialist ouderengeneeskunde (SO) heeft kennis over vergevorderde en de laatste fasen van chronische ziekteprocessen.

De SO werkt zowel intramuraal (regisserende rol) als extramuraal (adviseur, consulent of als medebehandelaar naast de huisarts) met als doel onnodige en ontijdige opschaling van zorg en behandeling te voorkomen en bij te dragen aan het langer thuis kunnen wonen van de oudere.

Kennis en deskundigheid op het gebied van geriatrische revalidatie.

Mogelijkheden tot opleiden van specialisten ouderengeneeskunde en physician assistants.

Kennis en deskundigheid op het gebied van palliatief-terminale zorg.

Psychologen

psychologie@znwv.nl
088 0563315 

Psychologen richten zich op het behouden en/of vergroten van het psychisch welbevinden van de cliënt en kan wanneer nodig diagnostiek uitvoeren.

Zij zijn behandelaars bij psychische problemen (bv. cognitieve problemen, onbegrepen gedrag, angst- en stemmingsproblemen en rouw- en aanpassingsproblemen).

Zij hebben ook kennis op het gebied van het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen en vermindering van psychofarmaca (PF) gebruik.

Psychologen zijn de aangewezen professionals voor het aandragen van alternatieven voor deze maatregelen en gebruik van PF (waar nodig in samenspraak met andere disciplines).

Door een NPO af te nemen kunnen de psychologen de cognitieve beperkingen en mogelijkheden in kaart brengen, zowel in revalidatiesetting als op verzorgd/beschermd wonen met oog op advies van de beste plaats van wonen.

Fysiotherapeuten

Het doel van fysiotherapie kan zowel het verbeteren, herstellen en/of het behoud van functies zijn. Het tegengaan van achteruitgang valt hier ook onder.

Fysiotherapeuten komen in beeld zodra een bewoner problemen ervaart met het bewegen of omdat zij gezondheidsproblemen ervaren, waarbij mogelijk beweeginterventies geïndiceerd zijn.

De fysiotherapeut binnen ZNWV is gespecialiseerd in:

 • Geriatrie
 • Oedeem therapie
 • S.I. therapie

Ergotherapeuten

De ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden bij het oplossen, voorkomen en/of verminderen van beperkingen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Kennis en deskundigheid over inzet van hulpmiddelen in dagelijkse activiteiten

De ergotherapeut binnen ZNWV is gespecialiseerd in:

 • S.I therapie
 • Handtherapie
 • Cognitieve therapie
 • Parkinson

Logopedisten

logopedie@znwv.nl
088 0563451 

Logopedisten worden ingezet bij spraak- en taalstoornissen, stoornissen in de primaire mondfuncties, ademhalings- en stemstoornissen, bewegings- en gevoelsstoornissen in het mondgebied.

De logopedisten van de Zorggroep zijn o.a. gespecialiseerd in de ziektebeelden afasie, apraxie, spraakapraxie, RH-communicatieproblematiek, dysfagie, dysartrie, Ziekte van Parkinson, COPD, dementie en aangezichtsverlamming en laryngectomie, trauma, klinische linguïstiek ed.

Daarnaast geven ze communicatieadvies en evt. advies over inzet van communicatiehulpmiddelen.

De logopedist is ook werkzaam in deggz.

Ten slotte is de logopedist i.s.m. de muziektherapeut betrokken bij een afasiekoor.

Diëtisten

dietetiek@znwv.nl
088 0563518 

De diëtist is specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. In de behandeling richt de diëtist zich op het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van aan voeding gerelateerde klachten.

Zij hebben o.a. kennis van voeding bij meerdere complexe ziektebeelden (o.a. oncologie, COPD, nierfalen, diabetes mellitus, Parkinson), co-morbiditeit, polyfarmacie en sondevoeding.

De diëtist van de Zorggroep is gespecialiseerd in:

 • Parkinson
 • Geriatrie
 • Oncologie
 • Sondevoeding
 • Master health sciences

Muziektherapeuten

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen worden ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Muziektherapeuten hebben kennis en deskundigheid over trainingstechnieken binnen de neurologische muziektherapie, cognitief, motorisch en spraak-taal.

Bewegingsagogen

De bewegingsagoog van de Zorggroep houdt zich bezig met het aanbieden en begeleiden van bewegingsactiviteiten, zowel individueel als in een groep.

Bewegen is hierbij geen doel op zich maar een middel om het comfort van een oudere te verhogen.

Uitgangspunt is wat de bewoner nog kan (hoe klein deze activiteit ook is).