Soms zijn we om veiligheidsredenen genoodzaakt de vrijheid van een bewoner te beperken. We gaan daar natuurlijk uiterst zorgvuldig mee om en kiezen alleen voor onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Deze wet bepaalt ook dat klachten over onvrijwillige zorg behandeld moeten worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht. Meer informatie over deze commissie kunt u vinden op www.kcoz.nl. Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen? Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen voor klachten in het kader van de Wzd een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliënten-vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand in situaties die te maken hebben met

 • onvrijwillige zorg
 • opname en verblijf in een accommodatie
 • het doorlopen van een klachtenprocedure

De clientenvertrouwens voor de Zorggroep is:

 • Catrineke Hooghiemstra, 06-21698903, C.Hooghiemstra@hetlsr.nl

Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon in de brochure ‘De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u’  gepubliceerd op www.dwangindezorg.nl.

Het indienen van een klacht in het kader van de Wzd

Cliënten, maar ook vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten die onder de Wet zorg en dwang (Wzd) vallen, kunnen een klacht indienen.

U kunt een klacht indien op grond van

 • de toetsing van wilsbekwaamheid
 • verlof en ontslag
 • het opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan
 • het uitvoeren van onvrijwillige zorg
 • zorg in onvoorziene situaties
 • het bijhouden van het dossier
 • het handelen van een Wzd-functionaris

U kunt een Wzd-klacht indienen via het klachtenformulier of per mail: klachtenfunctionaris@znwv.nl. De klachtenfunctionaris stuurt uw klacht door naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg die de klacht vervolgens zal behandelen.

De KCOZ neemt een schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Heeft uw klacht betrekking op iets wat geen gevolg meer heeft voor de cliënt, dan kan de Klachtencommissie wat meer tijd nemen om de klacht te beoordelen. In dat geval doet de KCOZ binnen vier weken uitspraak.

Ja, uitspraken van KCOZ zijn bindend. De klager en de beklaagde kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Ook is het mogelijk dat de Zorggroep de klacht ter beoordeling voorlegt aan de rechter. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop de beslissing van de KCOZ aan u is medegedeeld. Van uitspraken van de rechter over een klacht is beroep in cassatie mogelijk. Dat houdt in dat het oordeel gevraagd wordt van het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad.

De klager kan de KCOZ verzoeken om schadevergoeding toe te kennen. De KCOZ kan hier ook op eigen initiatief toe besluiten.