Brief aan de staatssecretaris van het Ministerie van VWS, drs. M.J. van Rijn
Geachte heer Van Rijn,
Wij, bestuurders van drie middelgrote V&V-organisaties, houden met hart en ziel van ons vak. Des te pijnlijker is het om te zien dat de zorg aan een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zwaar onder druk staat. Inmiddels zien wij het punt naderbij komen waarop het niet meer gaat lukken om ouderen die zorg te geven die zij zo hard nodig hebben; dat wij ‘nee’ moeten gaan verkopen. Dat raakt ons diep in ons zorghart. Daarom doen wij met klem een beroep op u om het tij te keren.

Waardigheid & Trots
De afgelopen jaren hebben wij met overtuiging meegewerkt om vele gevraagde vernieuwingen en verbeteringen door te voeren. Daarbij gaat het om cliënt in regie, Volledig Pakket Thuis, kleine, herkenbare  thuiszorgteams dichtbij in de wijk, scheiden wonen & zorg (extramuralisatie), verdere uitbouw van de geriatrische revalidatie, ontwikkelen eerstelijnsverblijf en het investeren in voldoende bevoegd en bekwaam personeel. Waardigheid & Trots hebben wij volledig omarmd, al vroeg dit veel van onze medewerkers.

Tariefstelling
Hoewel de NzA 100%-tarieven stelt, hanteren zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) veel lagere tarieven. Maar niet alleen dat. Er worden onrealistische productieplafonds afgesproken met doorleverplicht zonder gegarandeerde vergoeding. Overproductie wordt in sommige gevallen deels vergoed, of niet, maar duidelijkheid hierover krijgen we vaak pas in mei over het afgelopen jaar. Ons ondernemerschap komt daarmee flink onder druk te staan. De wijze van contracteren door zorgverzekeraars is op zijn minst onbetamelijk te noemen; zij gedragen zich als zetbaas.

Met name de recentelijke landelijke situatie rondom eerstelijns crisisopvang is veroorzaakt door de verzekeraars.  Dit voorbeeld toont maar weer aan dat wij in algemene zin te maken hebben met een verstoorde markt. Zo stellen wij zelf onze tarieven niet, maar krijgen wij die door de afnemers van zorg opgelegd en kunnen premiebetalers het door hun verzekerde product vaak niet afnemen of een gestelde indicatie niet verzilveren door de gestelde productieplafonds.

Naast de financiële problematiek zien wij ons geconfronteerd met een exploderend aantal contracten voor de thuiszorg, allemaal met andere contractvoorwaarden waaraan wij ons als zorgaanbieder dienen te houden. Dit vergt extra personele inzet. Jammer, want dat geld komt dan niet ten goede aan de directe zorgverlening. Zorgverlening die niet alleen onder druk staat door gebrek aan het gevraagde niveau geschoold personeel, maar ook door het feit dat het budgettair niet meer mogelijk is om meer dan één medewerker op een groep cliënten te hebben.

Wij doen een dringend beroep op u om de zorgverzekeraars en zorgkantoren aan te spreken op hun wijze van  contracteren. Het gaat ons – ervaren bestuurders – anders structureel niet meer lukken uit de rode cijfers te blijven

Personeel
Gezien de personeelsschaarste is een marktconforme CAO gewenst, om zo als werkgever aantrekkelijk te blijven. Door de nieuwe CAO zien wij ons wel geconfronteerd met structureel en ook incidenteel hogere lasten. Dat zou minder problematisch zijn als de zorgverzekeraars en zorgkantoren hogere tarieven zouden bieden.

Voor goede zorg aan de meest kwetsbare ouderen door voldoende en gekwalificeerd personeel, zijn die hogere tarieven per direct nodig. Honderd procent van het tarief om honderd procent van de noodzakelijke zorg te kunnen leveren! De tarieven voor de thuiszorg worden nu bepaald door zorgverzekeraars. In alle gevallen zijn die tarieven lager dan de tarieven voor de Wlz. De medewerkers vallen echter onder dezelfde CAO en doen hetzelfde werk!

Raad en daad
Boven alles willen wij goede, liefdevolle zorg kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen. Aan onze medewerkers ligt het niet, die lopen de benen uit hun lijf! Maar voor een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering is meer nodig dan waarmee we nu werken. Cruciaal voor onze sector is dat we meer kunnen investeren in mensen en kunnen innoveren! Zonder de support van de centrale overheid, met raad maar vooral met daad, vrezen wij dat deze uitdagingen te groot worden.

Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,

Margreeth Kasper de Kroon, bestuurder Zorggroep Noordwest-Veluwe
Aukje Reinders-van der Galiën, bestuurder Coloriet
John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland