RSIN nummer: 816133220

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn in onze statuten verankerd en geven aan dat wij de Ittmannshof in de breedte steunen daar waar wij kunnen conform artikel 2 lid 1 van de statuten van de stichting “Vrienden Ittmannshof’ welke luidt: de Stichting heeft ten doel de activiteiten van Stichting Ittmannshof te ondersteunen voor zover geen andere financiering mogelijk is. Dit kan door middel van: het verlenen van materiële steun.

Doel van Stichting Vrienden Ittmannshof
Het doel van de Stichting Vrienden Ittmannshof is jaarlijks op eigen- of op initiatief  vanuit  Ittmannshof,  een project op te zetten dat het welbevinden en het welzijn van bewoners en cliënten van Ittmannshof bevorderd. De stichting heeft ten doel de activiteiten van Zorggroep Noordwest-Veluwe betreffende lttmannshof te ondersteunen voor zover geen andere financiering mogelijk is. Dit kan onder meer door: het verlenen van materiële steun, het werven van fondsen en het opwekken van belangstelling voor het werk van de Zorggroep betreffende lttmannshof. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. donaties, subsidies, erfstellingen, legaten of schenkingen en b. overige baten.

Nunspeet, 300615 Reportage ZNWV Foto: Sjef Prins - APA Foto

Verslag uitgevoerde activiteiten
In de achter ons liggende jaren heeft de stichting bijgedragen aan de invoering van het Personen-oproepsysteem. De invoering van een Tijdregistratiesysteem voor de thuiszorg heeft het daglicht mogen zien. Hooglaag-bedden en toiletstoelen kwamen er daar waar nodig en meubels voor de dagverzorging binnen de Ittmannshof. Een grote aanschaf was de personenlift. In 2010 hebben wij na de grote verbouwing en renovatie de inrichting van de huidige belevingsruimte voor onze rekening kunnen nemen en ook de aanleg van de tuin en volière zagen het daglicht. Bijscholing voor het personeel in het kader van de belevingsgerichte zorg was een belangrijke bijdrage om tot het zo gewenste resultaat te komen. De stichting Vrienden Ittmannshof is immer vernieuwend en innovatief bezig om voor die ouderen die een binding hebben met Ittmannshof of de woonzorgservice vanuit De Veluwse Heuvel  het naar de zin te maken.

In principe worden jaarlijks op aanvraag de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

a. Voor uitje bewoners Ittmannshof € 300
b. Voor uitje thuiswonende ouderen die thuiszorg ontvangen van Ittmannshof € 300
c. Voor bedank activiteit vrijwilligers Ittmannshof en Thuiszorg € 500
d. Kerstattentie bewoners als ouderen die thuiszorg ontvangen van Ittmannshof € 1.000
e. Paasattentie bewoners aan ouderen die thuiszorg ontvangen van Ittmannshof € 1.000
f. Onvoorzien € 900

Vanaf 2016 financiële ondersteuning van het project Ittmannshof van Buiten naar Binnen:

Veel ouderen in Ittmannshof kunnen niet zo gemakkelijk meer naar buiten. Daarom willen we buiten naar binnen halen. Hoe? We willen Ittmannshof een metamorfose geven. Het plan is om diverse ruimtes te voorzien van sfeervolle natuurfoto’s omlijst met verf of lambrisering.
De huiskamers een sfeervolle uitstraling te geven met een link naar de woon en leefomgeving van vroeger.
De entree en hal van Ittmannshof verbinden met de historie van hotel Ittmann. Waar ook ruimte is voor expositie van herinneringen aan hotel Ittmann.

Vindt u het ook belangrijk dat ouderen niet alleen prettig wonen in Ittmannshof, maar zich er ook prettig voelen in de woonomgeving? De uitstraling van de omgeving helpt daarbij, zeker bij ouderen met geheugenproblemen. Met elkaar willen we de ruimtes een metamorfose geven.

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, met hierin opgenomen, de verlies-en winstrekening alsmede de balans. Dit rapport zal op de website van de Zorggroep Noordwest-Veluwe, onder het hoofdstuk Stichting Vrienden Ittmannshof worden gezet. De Ittmannshof is een onderdeel van voornoemde instelling. Met ingang van 2013 zal de jaarrekening intern worden opgesteld.

Onze liquiditeiten worden gestald op de rekening-courant bij de ABN AMRO Bank N.V. te Nunspeet. Overtollige liquiditeit wordt – kortstondig- gestald op een depositorekening. De secretaris zorgt voor de betalingen. De penningmeester krijgt per mutatie een afschrift van de bank. Giften e.d. worden, goedgekeurd door het volledige bestuur. Pas daarna, als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het bedrag overgemaakt.

 de jaarrekeningen van STICHTING VRIENDEN ITTMANNSHOF. 

           
ACTIVA  2018    2017    2016 
vorderingen 
overige vorderingen en           
overlopende activa  0    0    0 
liquide middelen  31.420    31.083    37.852 
           
  31.240    31.083    37.852 
           
PASSIVA 
Eigen vermogen           
Vrij besteedbare reserve  27.140    31.075    33.852 
           
Kortlopende schulden 
Overige schulden en           
overlopende activa  4.280    8    4.000 
  31.420    31.083    37.852 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
           
BATEN 
Financiele baten  0    460    115 
Som der baten  0    460    115 
           
LASTEN           
algemene lasten  613    1.170    830 
Uitgaven bestemde giften *)  3.179    1.912    4.500 
Financiele lasten  143    155    156 
Som der lasten  3.935    3.237    5.486 
           
RESULTAAT  -3.935    -2.777    -5.371 
           


Beloningssysteem 
Per kalenderjaar krijgen de 3 bestuurders van de Stichting Vrienden Ittmannshof een bedrag groot € 170,00 per persoon voor door hun bewezen diensten in dat kalenderjaar. 

Contactgegevens
Stichting Vrienden Ittmannshof
Email: abal@kpnmail.nl
Ittmannserf 1
8071 JK Nunspeet
IBAN: NL88ABNA0506095894

Deze stichting valt buiten de verantwoording van de Zorggroep.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, H.A.L. Borsboom
Penningmeester, J.G. de Vries
Secretaris, A. Bal