RSIN nummer: 816133220

Doel van Stichting Vrienden Ittmannshof
Het doel van de Stichting Vrienden Ittmannshof is jaarlijks op eigen- of op initiatief  vanuit  Ittmannshof,  een project op te zetten dat het welbevinden en het welzijn van bewoners en cliënten van Ittmannshof bevorderd. De stichting heeft ten doel de activiteiten van Zorggroep Noordwest-Veluwe betreffende lttmannshof te ondersteunen voor zover geen andere financiering mogelijk is. Dit kan onder meer door: het verlenen van materiële steun, het werven van fondsen en het opwekken van belangstelling voor het werk van de Zorggroep betreffende lttmannshof. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. donaties, subsidies, erfstellingen, legaten of schenkingen en b. overige baten.

Nunspeet, 300615 Reportage ZNWV Foto: Sjef Prins - APA Foto

Verslag uitgevoerde activiteiten
In de achter ons liggende jaren heeft de stichting bijgedragen aan de invoering van het Personen-oproepsysteem. De invoering van een Tijdregistratiesysteem voor de thuiszorg heeft het daglicht mogen zien. Hooglaag-bedden en toiletstoelen kwamen er daar waar nodig en meubels voor de dagverzorging binnen de Ittmannshof. Een grote aanschaf was de personenlift. In 2010 hebben wij na de grote verbouwing en renovatie de inrichting van de huidige belevingsruimte voor onze rekening kunnen nemen en ook de aanleg van de tuin en volière zagen het daglicht. Bijscholing voor het personeel in het kader van de belevingsgerichte zorg was een belangrijke bijdrage om tot het zo gewenste resultaat te komen. De stichting Vrienden Ittmannshof is immer vernieuwend en innovatief bezig om voor die ouderen die een binding hebben met Ittmannshof of de woonzorgservice vanuit De Veluwse Heuvel  het naar de zin te maken.

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, met hierin opgenomen, de verlies-en winstrekening alsmede de balans. Dit rapport zal op de website van de Zorggroep Noordwest-Veluwe, onder het hoofdstuk Stichting Vrienden Ittmannshof worden gezet. De Ittmannshof is een onderdeel van voornoemde instelling. Met ingang van 2013 zal de jaarrekening intern worden opgesteld, doch door een accountant worden gecontroleerd.
Onze liquiditeiten worden gestald op de rekening-courant bij de ABN AMRO Bank N.V. te Nunspeet. Overtollige liquiditeit wordt – kortstondig- gestald op een depositorekening. De secretaris zorgt voor de betalingen. De penningmeester krijgt per mutatie een afschrift van de bank. Giften e.d. worden, goedgekeurd door het volledige bestuur. Pas daarna, als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het bedrag overgemaakt.

Contactgegevens
Stichting Vrienden Ittmannshof.
Ittmannserf 1
8071 JK Nunspeet
IBAN: NL88ABNA0506095894

Deze stichting valt buiten de verantwoording van de Zorggroep.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, H.A.L. Borsboom
Penningmeester, J.G. de Vries
Secretaris, A. Bal