De ‘Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo’ is opgezet ten behoeve van cliënten van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe in de regio Ermelo. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de doelstelling van de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe regio Ermelo. Het gaat daarbij om kosten die gemaakt worden ten behoeve van cliënten van deze stichting. De Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer is 816137390 en de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41035818.

Nunspeet, 300615 Reportage ZNWV Foto: Sjef Prins - APA Foto

Financiële bijdrage
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken enerzijds door het ontplooien van activiteiten op die gebieden, welke door de laatst vermelde stichting, binnen het raam van de daartoe geldende budgetten, niet worden bestreken, anderzijds door het verlenen van een financiële bijdrage in door het management aangedragen projecten of aanschaffingen die in het gezamenlijk belang zijn van de doelgroep welke door genoemde stichting evenmin uit de bestaande budgetten kunnen worden bekostigd.

  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor welke kosten kan er een aanvraag worden gedaan: 
Het betreft kosten die niet in de reguliere bekostiging zijn meegenomen en waarvoor geen andere bijdrage kan worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld voor bekleding van een gemeenschappelijke ruimte zijn of voor de aanschaf van ontspanningsmaterialen.

Protocol aanvraag: 
Aanvragen voor een bijdrage van de stichting dienen te worden ingediend bij het bestuur van deze stichting via het emailadres vriendenermelo@gmail.com       De aanvraag dient het volgende te bevatten: beschrijving van het project met een motivering en een financiële onderbouwing. Indien er alternatieven mogelijk zijn dienen deze ook beschreven te worden. Binnen het bestuur toetsen de voorzitter en de secretaris de aanvraag aan de statuten van de stichting en indien deze wordt geaccordeerd wordt deze behandeld tijdens de vergadering van de stichting.

Jaarverslag: 

Bestuurssamenstelling:
Het huidige bestuur bestaat uit:
Mw . A.W. Jacobi-  Voorzitter
Mw H. Hop-Molhoek- Secretaris
Mw. J. Onderweegs-Nijkamp -Penningmeester
Mw. P. Hilferink -Bestuurslid

Wilt u ook vriend worden? Neem dan telefonisch contact op:
Contactadres:
van Asseltlaan 2
3852 BX Ermelo
06 26991420