Uw ervaring is belangrijk voor ons. Met uw inbreng kunnen wij de zorg, service en veiligheid in de Zorggroep blijven ontwikkelen en verbeteren. Dus hebt u een tip, een klacht of een compliment? Laat het ons weten. Wij stellen uw mening op prijs, want daarvan kunnen wij leren!

Tip of complimenten?
Hebt u een goed idee om onze zorgservice te verbeteren? Wilt u een afdeling of medewerker laten weten dat u heel tevreden bent? Maak dan gebruik van: Tips en complimenten-formulier.
Uw tip of compliment komt binnen bij de klachtenfunctionaris van de Zorggroep. Deze zorgt ervoor dat uw opmerking op de juiste plek terecht komt.

Een taart voor…
Wilt u een medewerker of vrijwilliger van de Zorggroep bedanken? Nomineer hem of haar voor een taart! Wij zorgen dat de betrokken medewerker namens u een heerlijke taart ontvangt!
Geef u op via klachtenfunctionaris@znwv.nl of vul het taart-formulier in.

Tips en complimenten-formulier

Een taart voor formulier

Klachten?
Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. Wij leren graag van uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de betrokkene of de betrokken afdeling, of met de manager van de afdeling. Dan kan het probleem misschien direct worden verholpen. Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker of diens manager te bespreken? Of wilt u dat liever niet? Neem dan contact op met ons servicebureau of met onze klachtenfunctionaris.

Servicebureau
Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de medewerkers van ons servicebureau. Zij beantwoorden uw vragen of verwijzen u naar de juiste persoon of instantie. Zij kunnen u ook in contact brengen met onze klachtenfunctionaris. Het servicebureau is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 056 3000.

Klachtenfunctionaris
Twijfelt u of u een klacht wilt indienen of wilt u hierin worden bijgestaan? Of heeft overleg met de betrokken medewerker niet tot een oplossing geleid? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze adviseert, ondersteunt en bemiddelt. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en behandelt uw klacht strikt vertrouwelijk als u dat wilt. U bereikt onze klachtenfunctionaris via ons servicebureau, telefoonnummer 088 – 056 3000.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via e-mail, of onderstaand formulier. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde tijdsduur van de afhandeling van een klacht is twee tot zes weken.

Wet zorg en dwang
Klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) dienen behandeld te worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is door de brancheorganisaties de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht. Meer informatie over KCOZ kunt u vinden via www.kcoz.nl. Cliënten, maar ook vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten, die onder de Wzd vallen kunnen een klacht indienen bij de KCOZ over de volgende klachtgronden:

  • De toetsing van wilsbekwaamheid;
  • Verlof en ontslag;
  • Het opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan;
  • Het uitvoeren van onvrijwillige zorg;
  • Zorg in onvoorziene situaties;
  • Het bijhouden van het dossier;
  • Het handelen van een Wzd-functionaris.

Indienen van een Wzd klacht
De procedure voor het indienen van klachten met betrekking tot de Wzd verloopt via de klachtenfunctionaris. Indien er sprake is van een klacht met betrekking tot de Wzd zal de klachtenfunctionaris de klacht doorsturen naar de KCOZ die de klacht vervolgens zal behandelen. De KCOZ neemt een schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Heeft de klacht betrekking op een onderwerp dat geen gevolg meer heeft voor de cliënt, dan kan de KCOZ wat meer tijd nemen om de klacht te beoordelen. In dat geval doet de KCOZ binnen vier weken uitspraak. De cliënt, vertegenwoordiger of nabestaande die een klacht indient kan de KCOZ verzoeken om schadevergoeding toe te kennen. De KCOZ kan hiertoe ook op eigen initiatief toe besluiten. Uitspraken van KCOZ zijn bindend. Tegen een beslissingen van de KCOZ kan de cliënt, de vertegenwoordiger, de nabestaande, of degene op wie de klacht betrekking heeft en de Zorggroep in beroep bij de rechtbank. Ook is het mogelijk dat de Zorggroep de klacht ter beoordeling voorlegt aan de rechter. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop de beslissing van de KCOZ aan u is medegedeeld. Van uitspraken van de rechter over een klacht is beroep in cassatie mogelijk. Dat houdt in dat het oordeel gevraagd wordt van het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen voor klachten in het kader van de Wzd een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak om cliënten of hun vertegenwoordigers desgevraagd advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie of met het doorlopen van een klachtenprocedure. Het cliëntenvertrouwenswerk is regionaal georganiseerd via de zorgkantoren. De werkwijze van cliëntvertrouwenspersoon is beschreven in de brochure ‘De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u’ welke gepubliceerd is op www.dwangindezorg.nl.

Binnen de Zorggroep zijn de volgende twee cliëntenvertrouwenspersonen aangesteld:

Klachtenformulier