Al sinds 1990 was er een groep mensen actief om geldmiddelen bijeen te brengen en te beheren, waaruit voorzieningen kon worden gerealiseerd, die van belang waren voor de bewoners van De Schauw, maar die op de één of andere manier niet betaald konden worden uit het gewone budget van De Schauw. Deze steunstichting werd na de fusie van De Schauw met de Ermelose huizen De Dillenburg en Rehoboth in 2003 samengevoegd tot Stichting Steunfondsen De Spreng. Inmiddels is er in Ermelo het e.e.a. veranderd en bestaat De Spreng niet meer. De Schauw is ondertussen geheel vernieuwd tot een woonzorgcomplex annex wijkontmoetingscentrum. Daarom heeft de oude Stichting Steunfondsen De Spreng vorig jaar besloten dat de ondersteuning van De Schauw wordt afgesplitst van De Spreng en zelfstandig verder gaat, waarbij de geldmiddelen zijn verdeeld in een Ermeloos deel en een Puttens deel.

Statuten
De statuten van de stichting kunt u hier raadplegen.Daarin is uitdrukkelijk vermeld, dat de bestuursleden van de stichting geen vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten (art. 4, lid 7).

Doel van de stichting
Stichting Steunfonds De Schauw heeft het doel als het bevorderen van het welzijn van de bewoners van woonzorgcentrum De Schauw. Daarbij komt anno 2014 ook de uitbreiding van het werkgebied tot de naastgelegen en nog te bouwen seniorenwoning gelegen aan het Schauwplein, die eigendom zijn van de Woningstichting Putten. Daarnaast zal de stichting, desgevraagd en waar naar het oordeel van het bestuur nodig, ondersteuning bieden aan de uitbouw van De Schauw als wijkontmoetingscentrum voor de senioren uit de omliggende wijken. De voorzieningen waarbij het daarom gaat, liggen niet in eerste instantie op het terrein van de zorg, hoewel dat niet op voorhand uitgesloten is. . Het ligt meer voor de hand om te denken aan voorzieningen, waarbij het gaat zaken die überhaupt niet uit een zorgbudget gefinancierd kunnen worden maar voor het welzijn van de bewoners en voor de sociale context van de wijkbewoners van groot belang zijn. De hoofdlijnen van het beleidsplan kunt u hier inzien.Wettelijk gezien is ook de Stichting Steunfonds De Schauw verplicht binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar de jaarrekening op deze website te publiceren. De jaarrekening van 2017 kunt u hier inzien.  Een eenvoudige meerjarenraming kunt u hier inzien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.

Jan van Putten, voorzitter
Henk de Paauw, secretaris
Harmen van Steeg, penningmeester

Het postadres van de stichting is:

Stichting Steunfonds De Schauw
Schauwplein 102
3882 AV Putten