Doelstelling ANBI stichting 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie en vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. De Zorggroep doet dit door waardevolle zorg op maat te bieden; in verbinding met de cliënt en elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de regie over zijn of haar leven heeft/houdt. De kernactiviteit van de Zorggroep is het bieden van zorg- en dienstverlening, alsmede huisvesting aan hoofdzakelijk ouderen in het adherentiegebied Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg- en dienstverlening bestaat uit: verzorgings- en verpleeghuiszorg, overbruggingszorg, thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling en welzijn, reactivering, palliatief terminale zorg en paramedische zorg Advies- en behandelcentrum.

Hoofdlijnen beleidsplan 
De in 2012 opnieuw vastgestelde Zorgvisie 2012 – 2016 vormt een belangrijk instrument voor sturing en communicatie in de Zorggroep en was een belangrijk kader waarbinnen in het verslagjaar door de Raad van Bestuur vorm is gegeven aan een nieuwe formulering van de missie. De missie van de Zorggroep luidt: Wij voegen waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie. Met medewerking van het middenkader heeft het Concernteam vanaf medio 2012 gewerkt aan de ontwikkeling van een strategische kaart. Hierin zijn kritische succesfactoren benoemd waarop de Raad van Bestuur in de beleidsperiode tot aan 2020 wil sturen teneinde het ‘gewaagde doel’ te kunnen bereiken om met en voor elkaar koploper in zorg en welzijn te worden. De kritische succesfactoren zijn vertaald naar meetbare prestatie-indicatoren waarop in de komende jaren van de beleidsperiode gestuurd gaat worden.

Bestuursmodel
De Zorggroep heeft een bestuursmodel waarin de verantwoordelijkheid voor het functioneren van alle stichtingen en B.V.’s bij de Raad van Bestuur ligt. In dit model berust het bestuur in de zin van de Wet bij de Raad van Bestuur, die de dagelijkse leiding uitoefent en de bestuurlijke beleidsvorming bepaalt, alsmede de instellingen naar buiten vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur van de Zorggroep bestaat uit een eenhoofdige leiding, te weten: mevrouw M.A.C. Kasper de Kroon. Naast de Raad van Bestuur kent de Zorggroep een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur en dient een aantal statutair omschreven besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren, zoals de exploitatiebegroting, de jaarrekening, het treasurystatuut en treasuryjaarplan, alsmede het meerjarenbeleidsplan.

Beloningsbeleid
De Zorggroep heeft ca. 1500 medewerkers in loondienst, waarvan ruim 1100 in een zogenaamde cliëntgebonden functie. Het beloningsbeleid is geregeld vanuit de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn tot stand gekomen op basis van de adviesregeling van de NVZD. Vanaf 2009 geldt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVTZ/NVZD en vanaf 2013 de wet WNT. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur volgen deze codes.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 
Lees hier het Jaarverslag Zorggroep Noordwest-Veluwe 2016.
Of bekijk de digitale versie: www.jaarverslagznwv.nl.

Financiële verantwoording
Lees hier de Balans, exploitatie en toelichting.

Naam stichting en RSIN
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg, RSIN: 8548.20.887
De stichting is op 1 januari 2015 opgericht.

Web-, post- en bezoekadres 
Het post- en bezoekadres voor de genoemde stichting is:
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Putterweg 3, 3851 GA Ermelo
Postbus 15, 3850 AA Ermelo
www.znwv.nl

Samenstelling Raad van Toezicht:
De heer L.C. Duifhuizen, voorzitter
De heer A. L. Dost, vice-voorzitter
De heer H.A. Dijkstra, lid
De heer J. Duenk, lid
De heer M.F. van de Streek, lid
De heer H.E. van de Kraats, lid