Doelstelling ANBI-stichting
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie en vanuit de kernwaarden dichtbij, verbonden en bekwaam. De Zorggroep doet dit door waardevolle zorg op maat te bieden; in verbinding met de cliënt en elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de regie over zijn of haar leven heeft/houdt. De kernactiviteit van de Zorggroep is het bieden van zorg- en dienstverlening, alsmede huisvesting aan hoofdzakelijk ouderen in het adherentiegebied Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg- en dienstverlening bestaat uit: verzorgings- en verpleeghuiszorg, overbruggingszorg, thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling en welzijn, reactivering, palliatief terminale zorg en paramedische zorg vanuit het Advies- en Behandelcentrum.

Bestuursmodel
De Zorggroep heeft een bestuursmodel waarin de verantwoordelijkheid voor het functioneren van alle stichtingen en B.V.’s bij de raad van bestuur ligt. In dit model berust het bestuur in de zin van de Wet bij de raad van bestuur, die de dagelijkse leiding uitoefent en de bestuurlijke beleidsvorming bepaalt, alsmede de instellingen naar buiten vertegenwoordigt. De raad van bestuur van de Zorggroep bestaat uit een eenhoofdige leiding, te weten: de heer Gertjan Veening. Naast de raad van bestuur kent de Zorggroep een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en adviseert de raad van bestuur en dient een aantal statutair omschreven besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren, zoals de exploitatiebegroting, de jaarrekening, het treasurystatuut en treasuryjaarplan, alsmede het meerjarenbeleidsplan.

Beloningsbeleid
De Zorggroep heeft ca. 2000 medewerkers in loondienst, waarvan ruim 1100 in een zogenaamde cliëntgebonden functie. Het beloningsbeleid is geregeld vanuit de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn tot stand gekomen op basis van de adviesregeling van de NVZD. Vanaf 2009 geldt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVTZ/NVZD en vanaf 2013 de wet WNT. De raad van toezicht en raad van bestuur volgen deze codes.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Een actueel verslag uitgeoefende activiteiten is vastgelegd in het jaarverslag 2021. Hierin legt de Zorggroep ook financieel verantwoording af over de activiteiten die zij in die periode heeft geleverd en de resultaten daarvan. Daarnaast bevat het document onze  financiële verantwoording (balans, exploitatie en toelichting).

Naam stichting en RSIN
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding, RSIN: 8141.01.987

Web-, post- en bezoekadres
Het post- en bezoekadres voor de genoemde stichting is:
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Wethouder Jansenlaan 1, 3844 DG Harderwijk
Postbus 392, 3840 AJ Harderwijk
www.znwv.nl

Samenstelling raad van toezicht:
De heer K.J. Noorman, voorzitter
De heer J. Duenk, vice-voorzitter
Mevrouw H.F. Bloemendal, lid
De heer H.A. Dijkstra, lid
Mevrouw J.N. de Haas-de Vries, lid
De heer M.F. van de Streek, lid
De heer E. Hooiveld, lid