In 2022 constateren we dat de grootste opgave voor de Zorggroep blijft hoe wij in de toekomst met minder mensen meer werk kunnen verzetten. We zullen anders moeten gaan werken. Hier hebben we al stappen in gezet, maar hier moeten we ons in blijven ontwikkelen. Op dit moment zien wij een steeds grotere schaarste zich ontwikkelen op de arbeidsmarkt, tegelijk zien we dat ons verzuim nog steeds hoog is. Deze twee factoren stellen ons voor dagelijkse vraagstukken bij het leveren van goede kwaliteit van zorg aan onze bewoners en cliënten.

Onze focus voor 2022 en 2023 ligt vooral bij het verder consolideren, verbeteren en verdiepen van de projecten en strategieën die we de afgelopen periode hebben ingezet. Nadrukkelijk richten wij ons nog meer op verbinding in 2023: (horizontale) samenwerking tussen collega’s, teams, disciplines, locaties, gemeentes en in de regio buiten de Zorggroep. In 2023 ontwikkelen we een beperkt aantal nieuwe inzichten uit de afgelopen periode door. Belangrijkste criterium hierbij is vooral dat het bijdraagt aan het behouden van onze medewerkers die nodig zijn om onze zorg- en dienstverlening te geven.

In dit kwaliteitsjaarplan staan we kort stil bij de inhoud van de strategie en een aantal belangrijke ondersteunde kaders. Vervolgens staan we stil bij de uitwerking van succesbepalende factoren volgend uit de vijf pijlers van de strategie en geven verschillende prestatie-indicatoren. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de activiteiten per pijler die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan het realiseren van onze missie, het leveren van liefdevolle en betrokken zorg aan ouderen op de Veluwe.

Onze missie: liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen.

Strategie: Samen in beweging 2021-2025

In 2021 is de strategie ‘Samen in beweging 2021-2025’ vastgesteld. In onze strategie werpen we een blik in de toekomst voor de zorg voor de ouder wordende mens op de Veluwe. Aan de hand van de missie ‘Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen’ en onze kernwaarden dichtbij, verbonden en bekwaam bereiden wij ons voor op deze toekomst. De komende jaren geven we de strategie verder concreet inhoud aan de hand van de volgende pijlers:

 • Kwaliteit van leven en welbevinden staat centraal;
 • Stabiele basis: samen leven en werken in een betrouwbare en duurzame organisatie;
 • Specialist in ouderenzorg;
 • Verbonden met de regio;
 • Aandacht voor innovatie en techniek.

Kaderbrief 2023

De kaderbrief 2023 bevat op hoofdlijnen de meerjarenstrategie per speerpunt. In de kaderbrief zijn de financiële kaders verbonden aan de gestelde doelen voor het komende jaar. Om financieel meer toekomstbestendig te worden en toekomstige innovatie te kunnen realiseren, blijven wij de productiviteit verder in balans brengen. Hierdoor kan de Zorggroep financieel goed blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren

In de kaderbrief zijn vijftien succesbepalende factoren opgenomen voor het komende jaar. De factoren zijn verbonden aan prestatie-indicatoren, Een aantal prestatie-indicatoren bestaat uit het realiseren van acties (zie tabel in Bijlage 1), een aantal bestaat uit het verlagen of verhogen van uitkomsten van bestaande managementinformatie (verzuim, in-/uitstroom medewerkers/cliënten, hogere score ZRM). Het steviger verbinden van onze managementinformatie aan onze KPI’s en realisatie van het jaarplan is onderdeel van het punt ‘Toekomstbestendig onze missie blijven realiseren’ bij pijler 2, het optimaliseren van systemen en rapportages. We zetten de stap van managementinformatie naar stuurinformatie.

De volgende 15 succesbepalende factoren zijn benoemd over de verschillende pijlers uit de strategie

 • van alle bewoners is in het ECD het levensverhaal beschreven;
 • stimuleren (kleine) projecten en pilots ter bevordering van persoonsgerichte zorg;
 • visie op onbegrepen gedrag doorontwikkeld en breed doorleefd;
 • mantelzorg onderdeel van team van de toekomst;
 • bewustwording rond Wet zorg & dwang vergroot.

In de toekomst liefdevolle en betrokken ouderenzorg kunnen blijven leveren:

 • regieverpleegkundige op iedere locatie;
 • anders werken in de zorg;
 • beter binden en boeien van medewerkers door brede inzet capaciteitsplanners;
 • bestaande ICT-systemen en rapportages doorontwikkelen zodat deze werkdruk verlagen;
 • ondersteuning sturen op netto-uren door verbeterd dashboard en rapportages;

Eigenaarschap van teams ondersteunen:

 • passende stuurinformatie aanbieden;
 • kaders zelforganisatie doorontwikkelen;
 • werken met vierhoek locatiemanager / verpleegkundige/ behandelaar/welzijn;

Ontwikkelen nieuwe woonvormen in de regio:

 • woonproject Randmeer voorbereiden;
 • samenwerken in de regio met collega-organisaties en woningcoöperaties aan project vastgoed in de regio;

In 2024 voldoen aan milieuthermometer in kader van duurzaamheid:

 • voortzetten van acties in het plan van aanpak.
 • Extramurale GRZ ontwikkeling gestart;
 • Leerbedrijf zijn ook voor o.a. agogisch geschoolden (breder dan alleen VV&T).

Toename en verduurzamen van interregionale samenwerking:

 • Concretiseren verdere samenwerking tussen samenwerkende partners VV&T met netwerkpartners (gemeentes, huisartsen, buurtinitiatieven, kerken, GGZ etc) in de regio na vaststelling regiovisie;
 • Concretiseren samenwerking behandelnetwerk.

Ouderen wonen langer thuis:

 • toename transmurale en extramurale zorg;
 • deelname Guardian-project;
 • doorvoeren beeldzorg binnen thuis- en transmurale zorg;

Techniek verlaagt werkdruk:

 • langer binden en boeien medewerkers;
 • lager ziekteverzuim;
 • innovatieteam werkt samen;
 • realisatie intramurale medicatie-app.

Herzien functiemix.

Kwaliteitskaderthema’s ten opzichte van pijlers uit de strategie

De Zorggroep onderschrijft de gedachtes waar het kwaliteitskader VV&T vanuit gaat: “Optimale kwaliteit van leven van de cliënt is het vertrekpunt van goede, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dat krijgt vorm in de interactie tussen bewoner, zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional/zorgverlener, op de locatie waar de cliënt woont en zorg en ondersteuning krijgt”.

Omdat wij werken vanuit de strategie ‘Samen in beweging’ die gericht is op verbinding en wij willen werken aan een reductie van registratielast, hebben wij ervoor gekozen het jaarplan ook een integraal kwaliteitsplan te laten zijn. In samenspraak met een afvaardiging van de CCR en OR is dit kwaliteitsjaarplan 2023 tot stand gekomen.

De 8 thema’s van het Kwaliteitskader VV&T zijn verdeeld in vier thema’s voor de zorg (persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, kwalitatief veilige zorg en ondersteuning en het thema leren en ontwikkelen) en 4 thema’s ten behoeve van de randvoorwaarden (gebruik van informatie, hulpbronnen/omgeving/context, personeelssamenstelling en het thema leiderschap, governance en management). De vertaalslag hoe de thema’s uit het kwaliteitskader zich verhouden tot de pijlers uit de strategie staat in onderstaande tabel.

Samen in beweging!

Thema

Pijler 1

kwaliteit van leven en welbevin­den

Pijler 2

stabiele basis,samen leven & werken

Pijler 3

specialist in
ouderen­zorg

Pijler 4

regionaal
verbonden

Pijler 5

innovatie
en techniek

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning X X
Wonen en welzijn X X
Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning X X X X
Leren en ontwikkelen X X X
Gebruik van informatie X
Hulpbronnen, omgeving en context X X
Personeelssamenstelling X X X X X
Leiderschap, governance en management X X