Als u verhuist naar een van onze locaties, onderzoeken, adviseren en behandelen onze behandelaren u om in optimale gezondheid te leven. De verschillende behandel- en revalidatiedisciplines werken nauw samen. Zo worden behandelafspraken goed op elkaar afgestemd.

Hebt u vragen over uw lichamelijke gezondheid, of merkt u dat u of uw partner geestelijk achteruit gaat?  U, of uw naaste, kunt bij de behandelaren terecht voor advies en ondersteuning. Met specifieke kennis en expertise ondersteunen zij cliënten én de zorgteams, zodat u de beste zorg krijgt.

Logopedie: communiceren op maat
De logopedist van het Advies- en behandelcentrum van Zorggroep Noordwest-Veluwe onderzoekt, behandelt en begeleidt cliënten op het gebied van spraak- en taalstoornissen, stoornissen in de primaire mondfuncties, ademhaling- en stemstoornissen, slik/gevoeligheidsstoornissen, hoorproblemen. We geven daarnaast advies en training over communicatiehulpmiddelen. Ons doel is het bereiken van herstel, behouden van huidige vaardigheden en het leren omgaan met beperkingen. De wensen en behoeften van de cliënt (hulpvrager) staan hierin centraal. Wij werken nauw samen met andere deskundigen zoals artsen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en audiciens. Hieronder gaan we in op een aantal veel voorkomende ziektebeelden, maar mogelijk is er meer wat we voor u kunnen doen. Neem daarvoor gerust contact op met ons. Wij zijn elke werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereikbaar op:
088 -056 3000.

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Afasie of taalprobleem

Afasie is een taalstoornis ontstaan door een hersenletsel. Door de taalstoornis is communiceren niet meer vanzelfsprekend. Er kunnen problemen ontstaan in het spreken en of begrijpen en het schrijven en lezen. Het wisselt per persoon welke problemen zich voordoen. De logopedist brengt in kaart waar de problemen zich bevinden en stelt samen met de cliënt (eventueel samen met familie) behandeldoelen vast. Twee logopedisten van het Advies- en behandelcentrum zijn linguïst en kunnen vanuit een wetenschappelijk kader onderzoek doen naar de beste behandelstrategieën. Goede diagnostiek door een linguïst en afasietherapeut is voor de cliënt van groot belang.

Klinische linguïstiek
Een klinisch linguïst is een universitair opgeleide taalkundige die gespecialiseerd is in het onderzoeken en beschrijven van (complexe) taalstoornissen bij kinderen en bij volwassenen. De klinisch linguïsten van Zorggroep Noordwest Veluwe zijn gespecialiseerd in verworven taalstoornissen bij volwassenen.
Om een goed behandel- en begeleidingstraject op te starten voor de afasiecliënt is het noodzakelijk om de taalstoornissen nauwkeurig in kaart te brengen. Hiervoor worden de vier taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, schrijven en lezen) met genormeerde tests onderzocht. De klinisch linguïst probeert de afwijkende patronen te verklaren vanuit wetenschappelijke modellen en vergelijkt de scores van de cliënt met scores van mensen met een normale taalverwerking. Er wordt niet alleen gekeken naar de verbale communicatie (spreken), ook de non-verbale communicatie (bijvoorbeeld gebaren/mimiek) wordt hierin meegenomen.
Op basis van de uitgebreide diagnostiek wordt er een advies voor een behandelplan op maat opgesteld. De klinisch linguïst maakt indien nodig een taalanalyse van de gesproken of geschreven taal ten behoeve van het behandelplan. Dit behandelplan wordt besproken met de logopedist die vervolgens de behandeling uitvoert. Na gemiddeld drie maanden therapie wordt het effect van de behandeling geëvalueerd. De behandeling kan vervolgens worden bijgesteld of afgebouwd.

Dementie
Door diverse vormen van dementie kunnen er problemen ontstaan in de communicatie maar ook in het slikproces. Het dementieproces kan de oorzaak zijn van taalproblemen, zowel in de beginfase als in de eindfase.
Enkele problemen die er kunnen ontstaan zijn, gesprekken verlopen moeizaam, er zijn woordvindingsproblemen of haperende spraak, vragen worden niet begrepen of men kan zich niet uiten.
Aan de hand van onderzoek geven wij kortdurende behandeling, begeleiding en communicatieadvies voor cliënt en omgeving. Eveneens bekijkt de logopedist de mogelijkheden tot ondersteunende communicatiemiddelen en zal waar nodig de aanschaf en training begeleiden.

Dysfagie of slikprobleem

Slikken is een ingewikkeld proces. Bij het slikken zijn veel spieren betrokken, zoals de lip-, tong- en wangspieren. Gezonde mensen kunnen slikken zonder erbij na te denken. Na hersenletsel (bijvoorbeeld CVA, ongeval of tumor), een neurologische aandoening (bijvoorbeeld Parkinson, ALS) of na een operatie in het hoofd-halsgebied kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. Dit heet een dysfagie. Bij slikproblemen doet de logopedist onderzoek naar de slikfunctie (in al zijn facetten) en brengt de mogelijkheden tot herstel en/of compensatie in kaart. De logopedisten zijn extra geschoold in slikstoornissen bij neurologisch letsel. U kunt bij ons specifieke therapie verwachten in de vorm van mimetherapie (zie ook facialisparese) na perifere aangezichtsverlammingen, biofeedback en elektrostimulatie bij specifieke slikfunctiestoornissen.

Dysartrie of spraakprobleem

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Iemand met een dysartrie is vaak moeilijk te verstaan en krijgt geregeld te horen: ”Wat zeg je?” De logopedist doet onderzoek naar het gevoel en het functioneren van de spieren in het gezicht. Ook wordt de stem en de verstaanbaarheid beoordeeld. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid.
Het is belangrijk om te leren optimaal gebruik te maken van overgebleven mogelijkheden.
Tijdens de therapie wordt aandacht besteed aan een juiste, symmetrische lichaamshouding, mondmotoriek, de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving. De logopedist geeft adviezen aan de cliënt en de mensen in zijn omgeving.

Ziekte van Parkinson

Bij Parkinson kan het spreken veranderen. De verstaanbaarheid kan onder andere verminderen door een afname van de luidheid en stemkwaliteit (o.a. zachte, hese stem), een afname van de articulatiebewegingen, mompelen en een toename van het spreektempo (accelereren). Daarnaast kunnen er in een stadium problemen optreden op het gebied van kauwen, slikken en speekselcontrole. Ook een verminderde gelaatsexpressie/mimiek is mogelijk (maskergelaat). Binnen het Advies- en behandelcentrum zijn er drie logopedisten geschoold Parkinsontherapeut en aangesloten bij ParkNet, waar regionale netwerken van zorgverleners gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De logopedisten werken met de nieuwe PLVT-methode en met de app VOICE-trainer.

Oncologie
Cliënten na oncologische behandeling in het hoofd-halsgebied kunnen binnen het Advies- en behandelcentrum terecht voor sliktherapie en therapie waarbij gebruikt gemaakt wordt van orale facilitatie. Ook opnieuw leren spreken via een spraakbutton na laryngectomie is mogelijk.

Facialis Parese of Aangezichtsverlamming
In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming beweegt één gezichtshelft minder – of helemaal niet. Daarnaast kunnen spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Binnen het Advies- en behandelcentrum is er een mimetherapeut (een gespecialiseerde logopedist) aanwezig. Mimetherapie kan ingezet worden bij een perifere aangezichtsverlamming en heeft als doel de symmetrie in het gezicht te bevorderen. Oefeningen die gericht zijn op het leren bewegen van de mimische spieren van de gezonde en aangedane zijde worden volgens richtlijnen opgebouwd en uitgevoerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan camouflagetechnieken.

– Communicatiehulpmiddelen

Als de cliënt ook met logopedische behandeling niet tot verstaanbaar spreken of een goede communicatie komt, kan de logopedist samen met de cliënt een geschikt communicatiemiddel zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel.

Samenvattend zijn de logopedisten van het Advies- en behandelcentrum veelal betrokken bij cliënten met hersenletsel (CVA, trauma of tumor) en neurologische aandoeningen (Parkinson, MSA, PSP, MS, ALS, Huntington) maar ook bij ademhalingsproblemen (COPD), oncologische problemen in hoofd-halsgebied, dementie, en een aangezichtsverlamming. Wij zetten ons graag in voor u en uw omgeving om een helpende hand te bieden bij bovengenoemde problemen en kunnen door de vergaarde kennis in specialisaties veel betekenen.

Binnen de therapieën werken wij, in overleg met de cliënt, met beeld- en geluidmateriaal om vooruitgang c.q. achteruitgang meer objectief te meten en beter op te merken.

Contact
U kunt op werkdagen tussen 8.00 uur -17.00 uur contact met ons opnemen voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar op 088 -056 3000 E-mail: logopedie@znwv.nl

Aanmelden
Aanmelden voor logopedie kan via een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Wanneer wij de aanmelding hebben ontvangen, nemen we binnen een week contact met u op te nemen om een afspraak te maken.

Locatie
De behandelingen vinden in overleg plaats op een van de locaties van de Zorggroep Noordwest-Veluwe in Harderwijk, Ermelo of Putten. Indien nodig is behandeling aan huis mogelijk.

Ergotherapie

De ergotherapeut heeft als doel dat u zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse activiteiten, eventueel op aangepaste wijze, kunt uitvoeren. Activiteiten die mogelijk voorheen vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. U kunt hierbij denken aan eten, wassen en kleden, schrijven, huishoudelijke activiteiten, voortbewegen (rolstoel). En activiteiten die met werk en ontspanning te maken hebben, deelname aan het verkeer en adviezen in de woonomgeving. De ergotherapeut helpt u bij het (opnieuw) aanleren van dagelijkse activiteiten en/of met het gebruik van hulpmiddelen.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen op het gebied van houding en beweging.  Zo kunt u denken aan het verminderen van (pijn)klachten, het weer zelf uit bed kunnen komen of het leren omgaan met een orthese. De fysiotherapeuten van de Zorggroep hebben diverse specialisaties en expertise gericht op kwetsbare ouderen en zij werken op alle woonzorglocaties binnen de zorggroep met vaste gezichten. Samen met andere disciplines wil de fysiotherapeut graag bijdragen aan uw welzijn.

 

Diëtetiek

De diëtist geeft adviezen voor een gezonde, gevarieerde en passende voeding. Zij helpt u de juiste voedingsstoffen binnen krijgen, behoudt van voldoende spiermassa en op gewicht te blijven. Met voeding kan veel. De diëtiste helpt onder- of overvoeding tegen gaan. Heeft u problemen met eten of slikken of heeft u geen trek? Dan vinden wij samen met u een manier om toch de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen.  Overgewicht, ondergewicht, darmklachten, afname van spiermassa, het hoort bij het ouder worden. Door verstandig met eten om te gaan kunnen veel klachten verminderen. De diëtist werkt samen met u aan een verantwoorde voeding en een gezonde levensstijl.

Psychologie

De psycholoog is er om u (of uw naaste) te helpen bij verschillende zorgen of klachten die samenhangen met uw geestelijk welbevinden. Dit doet hij/zij in nauwe samenwerking met u, uw naasten, andere behandelaren en zorgmedewerkers. Als gevolg van een ziekte of een hersenbeschadiging kunnen er zorgen zijn over bijvoorbeeld vergeetachtigheid, verwardheid of concentratieproblemen. De psycholoog de aard en ernst van deze klachten onderzoeken en u advies geven hoe u hier mee om kunt gaan. Ook adviseert de psycholoog andere behandelaren hoe zij in de therapie hier rekening mee kunnen houden.

Daarnaast begeleidt of behandelt de psycholoog u bij emotionele klachten als somberheid, angstgevoelens of bij verliesverwerking. Dit kan door gesprekken met u te voeren, maar ook door uw naasten/de zorgmedewerkers uitleg en advies te geven. Wanneer sprake is van verander(en)d gedrag als gevolg een ziekte of hersenbeschadiging kan dit voor u en de mensen om u heen ingewikkeld zijn hiermee om te gaan. De psycholoog kan advies geven aan u, uw naasten en zorgmedewerkers over het omgaan met dit gedrag. Uitgangspunt hierbij is het vergroten van uw geestelijk welbevinden en dat van de mensen om u heen, door zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw onderliggende behoeften.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts, speciaal opgeleid om kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen, te begeleiden en behandelen.  De SO is in het verpleeghuis hoofdbehandelaar en geeft sturing  aan een multidisciplinair team van onder andere psychologen, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden.
De SO zal samen met de cliënt, de naasten van de cliënt, zorgmedewerkers en behandelaren  de mogelijkheden van elk individu in kaart te brengen en een gezamenlijk behandelplan opstellen. Dit om voor elke cliënt de kwaliteit van leven te optimaliseren en haar of hem zo goed mogelijk in staat te stellen de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te blijven gaan.  Naast het regie voeren over de chronische zorg voor bewoners van het verpleeghuis, is de SO ook gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare patiënten die moeten revalideren en deskundig in palliatieve en terminale zorg.
Steeds vaker wordt de SO geconsulteerd door de huisarts, om de zorg voor de kwetsbare oudere in de thuissituatie te optimaliseren. Kortom, de SO is een gespecialiseerd arts die in de breedte op komt voor kwetsbare mensen en gericht is op behoud van hun kwaliteit van leven.

Contact en informatie

Het servicebureau is de toegangspoort tot Zorggroep Noordwest-Veluwe. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, aanmelding en al uw vragen over ons aanbod van wonen, zorg en welzijn. De medewerkers van het servicebureau zijn u graag van dienst.
Bel 088 -056 3000, of e-mail servicebureau@znwv.nl