De cliëntenraad is er voor u!

Als cliënt kunt u over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het betekent dat de cliëntenraad rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van het beleid. Het geeft u als cliënt(vertegenwoordiger) een stem en zeggenschap over de zorgverlening.

Regionale cliëntenraden

Iedere gemeente met zijn locaties heeft een eigen cliëntenraad. Daarin zitten cliënten of hun familieleden/vertegenwoordigers. De cliëntenraden behartigen de belangen van de bewoners en behandelen zaken die met de locatie verband houden. Deze cliëntenraden hebben een belangrijke stem in kwaliteit van de zorg en in de controle op het gevoerde beleid. De leden praten ook over thema’s als de warme maaltijden, veiligheid en organisatie van activiteiten in hun regio. Zij hebben advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De directeur wonen & leven van de Zorggroep en cliëntenraden overleggen meerdere keren per jaar met elkaar.

Centrale cliëntenraad

Ook is er een centrale cliëntenraad voor de gehele Zorggroep. De centrale cliëntenraad is betrokken bij zaken die de locatie overstijgen, zoals de begroting, het kwaliteitsbeleid en beleidsplannen. Ook doet deze raad suggesties over welzijn, voedingsbeleid, verbeteringen in de zorg en nieuw- en verbouw. De centrale cliëntenraad heeft daarnaast aandacht voor uw belangen als u thuiszorg krijgt. De centrale cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies en instemming geven aan de bestuurder (raad van bestuur). Er is regelmatig overleg met de raad van bestuur. Ook de raad van toezicht is regelmatig aanwezig bij dit overleg.

Wie zitten er in een (centrale) cliëntenraad?
Om namens de cliënten te spreken hebben de regionale cliëntenraadsleden actief contact met de cliënten. Als u zich verbonden voelt met onze cliënten kunt u zich beschikbaar stellen als lid. Dat kan als cliënt, familielid, wettelijke cliëntvertegenwoordiger.
De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit iedere lokale cliëntenraad.

Meer info regionale cliëntenraden

 • Saskia Meijer (voorzitter)
 • Jos van der Deure
 • Arlene Haveman
 • Gerard Petersen
 • Chris van Utrecht
 • Bert van de Pol
 • Mary Huisman
 • Annelies Ris (ambtelijk secretariaat)
 • Jos van der Deure
 • Arlene Haveman
 • Mariette Miedema
 • Klaas Bouma
 • Thea Nieuwlaat
 • Eef Wemes

e-mailadressen:
clientenraad.harderwijk@znwv.nl
clientenraad.sonnevanck@znwv.nl

 • Anneke de Groot
 • Chris van Utrecht
 • Gerard Petersen
 • Janneke Schuurman – Bos
 • Marinus van den Brink

e-mailadres: clientenraad.ermelo@znwv.nl

 • Evelien Bakker-van den Brink
 • Gertie van Dijk-Vermeulen
 • Margreet Jonker
 • Bert van de Pol
 • Johan de Vroom
 • Helmus van de Langemheen
 • Alie van den Brink

e-mailadres: clientenraad.putten@znwv.nl

 • Ingrid Mensink-de Kleine
 • Lida Vosselman-Buitenhuis
 • Mary Huisman
 • Marina Slothouber
 • René Brummel

e-mailadres: clientenraad.nunspeet@znwv.nl

Vragen of opmerkingen?

Wilt u vragen of opmerkingen aan de (centrale) cliëntenraad voorleggen? Hebt u tips om de zorg plezieriger te maken en/of te verbeteren? Of vindt u het leuk om deel te nemen aan en ervaringen te delen met onze cliëntenraden? Mail naar clientenraad@znwv.nl .

Meer informatie over de klachtenprocedure leest u hier.

Identiteitsraad

Het identiteitsbeleid is het resultaat van een inspirerende uitwisseling van ideeën en meningen tussen diverse belanghebbenden binnen de Zorggroep: medewerkers, leden van de cliëntraden, de raad van bestuur, de raad van toezicht, leden van regioraden, en geestelijke verzorgers.

De identiteitsraad heeft een formele plaats gekregen in de statuten van de stichting en bestaat uit zowel medewerkers als externe betrokkenen van de Zorggroep; betrokken cliënten, naasten, potentiële toekomstige cliënten, huisartsen, geestelijk verzorgers, mensen actief in de kerk of andere maatschappelijk betrokken organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers.

Deze raad komt ongeveer drie keer per jaar bijeen om te discussiëren over diverse thema’s en dilemma’s in de zorg. Haar taak is het toetsen of het zorgbeleid met betrekking tot deze thema’s voldoende in lijn is met het vastgestelde identiteitsbeleid, en of het aansluit bij de organisatie, haar betrokkenen, en de bredere samenleving. Dit waarborgt een continue afstemming en bevordert de kwaliteit van de zorg die we bieden.

Bent u betrokken bij de Zorggroep en wilt u meedenken en -praten over thema’s en dilemma’s in de zorg in relatie tot de identiteit van de Zorggroep? Dan kunt u een e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@znwv.nl. U kunt zich op dit e-mailadres aanmelden of meer informatie vragen. We verwelkomen graag diverse stemmen om zo een inclusief en representatief gesprek te bevorderen.