De Cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Dit is bij wet geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Binnen de Zorggroep is de medezeggenschap van cliënten geregeld door middel van cliëntenraden.

Regionale cliëntenraden
Iedere locatie heeft (per regio) een eigen cliëntenraad, waarin cliënten of hun familieleden zitting hebben. De cliëntenraden vertegenwoordigen de belangen van de bewoners en behandelen alle zaken, die op de locatie betrekking hebben. De raden kunnen een belangrijke stem hebben in het kwaliteitsbeleid en in de controle op het gevoerde beleid. Zij hebben advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad.

Centrale cliëntenraad
Naast de cliëntenraden per locatie, is er ook een centrale cliëntenraad voor de gehele Zorggroep. De centrale cliëntenraad bespreekt zaken die de locatie overstijgen, zoals de  begroting, het kwaliteitsbeleid en beleidsplannen. In de centrale cliëntenraad hebben vertegenwoordigers van iedere locale cliëntenraad zitting. Er is regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie en contactgegevens: bekijk hier de brochure: De cliëntenraad is er voor u!

Regioraden
Omdat gewerkt wordt vanuit verschillende regio’s die elk een grote mate van beleidsruimte hebben, zijn er, naast de wettelijk verankerde Cliëntenraden, regionale adviesraden ingesteld. Zo’n regionale adviesraad heeft tot doel het mee gestalte geven aan de eigenheid, de ‘couleur locale’ van de locaties in de betreffende regio. De eigenheid krijgt mede vorm door de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënten van een locatie. De adviesraden bestaan uit een afvaardiging van bijvoorbeeld ouderenbonden, kerken, politiek, middenstand en onderwijs. Ze worden goed op de hoogte gehouden en betrokken bij belangrijke ontwikkelingen. De uitkomsten van dit overleg worden gebruikt voor afstemming van beleid en besturing. Hierdoor krijgt de organisatie een open karakter en wordt meer transparant.