De Cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Dit is bij wet geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Binnen de Zorggroep is de medezeggenschap van cliënten geregeld door middel van cliëntenraden.

Regionale cliëntenraden
Iedere locatie heeft (per regio) een eigen cliëntenraad, waarin cliënten of hun familieleden zitting hebben. De cliëntenraden vertegenwoordigen de belangen van de bewoners en behandelen alle zaken, die op de locatie betrekking hebben. De raden kunnen een belangrijke stem hebben in het kwaliteitsbeleid en in de controle op het gevoerde beleid. Zij hebben advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad.

Centrale cliëntenraad
Naast de cliëntenraden per locatie, is er ook een centrale cliëntenraad voor de gehele Zorggroep. De centrale cliëntenraad bespreekt zaken die de locatie overstijgen, zoals de  begroting, het kwaliteitsbeleid en beleidsplannen. In de centrale cliëntenraad hebben vertegenwoordigers van iedere locale cliëntenraad zitting. Er is regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie en contactgegevens: bekijk hier de brochure: De cliëntenraad is er voor u!

Regioraden wordt identiteitsraad
De regioraden hadden tot doel het mee gestalte geven aan de eigenheid van de locaties in de regio’s, dat zijn de gebieden waarin de Zorggroep actief is. In maart 2022 is het identiteitsbeleid van de Zorggroep aangepast. Dit identiteitsbeleid is tot stand gekomen na een mooi proces van dialoog tussen de verschillende partijen die bij de Zorggroep betrokken zijn; medewerkers, leden van de cliëntraden, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en leden van regioraden en geestelijke verzorgers. De groep is daarbij intensief begeleid door Reliëf. Momenteel is de organisatie bezig om de Identiteitsraad een juridische plaats te geven. Daarna zal de focus uitgaan naar het vormgeven van de Identiteitsraad. De gedachte is dat de Identiteitsraad 2 x per jaar bij elkaar komt om te toetsen of het Identiteitsbeleid nog passend is bij de organisatie, de betrokkenen van de organisatie en de samenleving.

We zijn op zoek naar vertegenwoordigers van de verschillende groepen die betrokken zijn bij de Zorggroep. Bent u die betrokken cliënt van de Zorggroep, een betrokken naaste van die cliënt, wellicht een toekomstig cliënt van de Zorggroep, bent u huisarts, geestelijk verzorger of actief in kerk of andere maatschappelijk betrokken organisatie, vrijwilliger of mantelzorger, en wilt u meedenken en -praten over de identiteit van de Zorggroep, dan kunt u een e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@znwv.nl. U kunt zich op dit e-mailadres aanmelden of meer informatie vragen. We hopen in het tweede kwartaal van 2023 met een breed samengestelde Identiteitsraad samen te komen.