Kwaliteits- en cliëntgericht werken is het leidend principe voor alles wat we doen. Vanuit onze locaties bieden wij een pakket dat is afgestemd op de vraag van de cliënt, zoals zorgverlening, ondersteuning, behandeling, serviceverlening en advies. Een vast onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het tevredenheidonderzoek voor cliënten en medewerkers.

Kwaliteitsplan 2019 – 2022

In het Kwaliteitsplan 2019 – 2022 heeft de Zorggroep vastgelegd hoe zij de komende periode:

 • de beleefde kwaliteit van de zorg voor onze cliënten verder wil verhogen;
 • cliënten meer aandacht en meer, sneller en betere zorg wil bieden. Ze voelen zich gezien en gehoord en ervaren meer warmte en sfeer;
 • ervoor gaat zorgen dat medewerkers die zorg bieden, rust, ruimte en plezier in hun werk hebben;
 • letterlijk gaat zorgdragen voor meer handen aan het bed maar ook in de woonkamer; medewerkers zijn blij dat ze bij de
 • Zorggroep werken en voelen zich verbonden met hun collega’s;
  zich als Zorggroep positief onderscheidt in zorgland en regionaal/landelijk en wordt gezien als koploper in zorg en welzijn.
 • Het oorspronkelijke kwaliteitsplan had een looptijd tot eind 2021. Door corona hebben sommige onderdelen uit het plan langer nodig om goed uitgewerkt en geborgd te worden. Daarom hebben we besloten het plan te laten doorlopen tot eind 2022.

Kwaliteitsjaarverslag 2020
Het Kwaliteitsverslag 2020 biedt u een inkijkje in onze belangrijkste kwaliteitsonderwerpen van 2020. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen: het verbeterplan 2020, directieverslagen, ontwikkelafspraken met het Zorgkantoor en informatie uit ons kwaliteitsmanagementsysteem. Wij zijn blij met de kwaliteitsresultaten die we dankzij de enorme inspanningen van vele medewerkers en vrijwilligers hebben kunnen bereiken!

Addendum
Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLZ indicatie. 
In dit addendum is beschreven wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en het vormt de basis voor toezicht en verantwoording.

Jaarverantwoording
Jaarverantwoording Zorggroep Noordwest-Veluwe 2021

Procuratieregeling
De Procuratieregeling legt vast welke functionarissen over welke volmacht(en) beschikken. Handelen binnen deze procuratieregeling is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fiatteren.

Personeelssamenstelling
Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kunnen wij geen kwalitatief verantwoorde zorg leveren. Deze personeelssamenstelling is geen statisch gegeven; de behoefte kan van dag tot dag verschillen. Bovendien stellen de veranderende zorgzwaarte en de toenemende complexiteit van de zorg speciale eisen. De Zorggroep wil actief inzetten op een goede organisatie van een adequaat personeelsbestand.

Ervaring van cliënten
De ervaringen van cliënten en hun naasten helpen de Zorggroep om de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg te verbeteren.

Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden:

 • Zorgrelatiegesprek (ervaringsgesprek in dialoog)
 • Spiegelbijeenkomsten (ervaringsgesprek in een groep)
 • ZorgkaartNederland (via website)

Zorgrelatiegesprek
In overleg met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad is vijf jaar geleden gestart met het houden van een zorgrelatiegesprek met de cliënt. In het gesprek gaat het over ervaringen, wensen en behoeften van de cliënt en/of de contactpersoon van psychogeriatrische cliënten. Met behulp van de Zorgrelatiemeter worden de uitkomsten geanonimiseerd gepresenteerd tot op teamniveau. Medewerkers hebben een persoonlijk gesprek met cliënten en contactpersonen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Deze zorgrelatiegesprekken gaan over de zorgverlening en behandeling in- en extramuraal, welzijn intramuraal, dagbegeleiding en huishoudelijke verzorging extramuraal. Met als effect: persoonlijke ervaringen, wensen en ideeën van cliënten zijn bekend, betrokken en gemotiveerde medewerkers en een deelnemerspercentage van 88%.

Hieronder staan de rapportcijfers voor de medewerkers.

ZorgkaartNederland
Hebt u zorg nodig en denkt u erover om voor de Zorggroep te kiezen? Anderen gingen u voor en deelden hun ervaring op zorgkaartnederland.nl. Wij nodigen u dan ook van harte uit om daar te kijken. Het geeft u inzicht in wat anderen vinden van onze zorg- en dienstverlening.

Of hebt u al voor de Zorggroep gekozen en wilt u uw mening geven over uw ervaringen met ons ? Wij horen uw mening graag en doen ons best om uw positieve waardering te mogen ontvangen. Voor de Zorggroep is een compliment op zorgkaartnederland.nl uiteraard een leuke opsteker, maar een kritisch geluid is ook waardevol. Dit laatste geeft ons de kans om de dienstverlening verder te verbeteren.

De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld in overleg met de cliëntenraad en in onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

hkz-los-nl-kleur1

HKZ-certificering

De Zorggroep is HKZ-gecertificeerd voor de onderdelen thuiszorg, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Met het HKZ-keurmerk kunnen instellingen laten zien dat ze serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door cliënten, professionals en relevante stakeholders. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft kwaliteitseisen opgesteld voor de zorgsector aan de hand van de internationale ISO-9001 normering en toetst deze jaarlijks bij zorginstellingen. Zie voor meer informatie www.hkz.nl.