Privacywaarborg voor cliënten
Zorggroep Noordwest-Veluwe stelt alles in het werk om een correcte bejegening en het recht op privacy van haar cliënten in de zorg te waarborgen. Woonruimte, bezittingen, lichaam, relaties, levensovertuiging en leefgewoontes zijn hun eigendom. Onze medewerkers zullen daar noodgedwongen soms toch inbreuk op moeten maken. Daarom hebben wij afspraken rondom privacy en bejegening van onze cliënten gemaakt. Deze afspraken zijn samengevat in de Gedragscode privacy en bejegening.

Gedragscode privacy en bejegening
De Gedragscode privacy en bejegening bestaat uit belangrijke aspecten van de wijze waarop wij de cliënt willen bejegenen en zijn/haar privacy willen waarborgen. Al onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires kennen deze gedragscode en houden zich eraan. De gedragsregels beslaan drie gebieden uit het dagelijks leven:

• Woonruimte en bezittingen.
• Lichamelijke verzorging.
• Relaties, levensovertuiging en leefgewoontes van de cliënt.

Privacyverklaring

De Zorggroep respecteert de persoonlijke levenssfeer van cliënten, medewerkers en anderen. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. De Zorggroep verwerkt persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Voor de administratie van zorgverlening en bedrijfsvoering worden bijvoorbeeld persoonsgegevens verzameld, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, medische gegevens, gegevens over (voor)opleiding, studievoortgang en gegevens die betrekking hebben op overige cliënt- en personeelsaangelegenheden. De gegevens worden door de betrokkenen zelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn uit bronsystemen van derden, bijvoorbeeld de Belastingdienst, CIZ, Zorgkantoor Zilveren Kruis, IWmo, CAK, Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Via de website worden gegevens verzameld, voornamelijk in verband met het opvragen van informatie en het indienen van klachten door cliënten en/of hun naasten.

De Zorggroep verstrekt Persoonsgegevens alleen aan derden op basis van een wettelijke grondslag.
Voor wetenschappelijk onderzoek worden gegevens verzameld na uitdrukkelijke toestemming van cliënten of medewerkers en melding daarvan bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG bij de Zorggroep is bereikbaar via 088- 056 3000, e-mail: fg@znwv.nl

Bij de verwerking van persoonsgegevens in de bedrijfsvoering en de administratie van de zorgverlening gaat de Zorggroep uit van het proportionaliteitsprincipe: de verwerking van persoonsgegevens moet proportioneel zijn aan het beoogde bedrijfsvoering- of zorgdoel. Er wordt een goede afweging gemaakt om het juiste evenwicht te vinden tussen privacy en doelstelling van de verwerking.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten.

Het onderhavige Privacybeleid geeft cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is bij de Zorggroep.

Procedure betrokkenen

Procedure rechten betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens van Zorggroep Noordwest-Veluwe

Interne procedure  rechten betrokkene persoonsgegevens